Home > Portal > Nieuwsoverzicht

Meest gestelde vragen ALV 18-01-2011

Wat waren de meest gestelde vragen tijden de Algemene Ledenvergadering dd. 18-01-2011?

1. Wat houdt het onderhandelingsresultaat in?
De Besturen van NVZ en de Orde hebben met de minister een onderhandelingsresultaat gesloten. Dit is een resultaat van onderhandeling dat nu aan de achterbannen is voorgelegd.

Kernpunten onderhandelingsresultaat:

 • De professionele autonomie staat niet ter discussie en verandert niet door de wijziging van de WCZ.
 • Het fiscaal ondernemerschap blijft gehandhaafd doordat het via-declareren in stand blijft.
 • Er wordt per 2012 een tijdelijk budgetsysteem ingevoerd. Per 2015 worden integrale tarieven ingevoerd, waarbij uitgegaan wordt van zorgproducten met herijkte normtijden en vrij onderhandelbare uurtarieven.
 • Het macrobudget medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaars is op basis van de begroting 2007 doorgeïndexeerd (groei en inflatie) van € 1.594 miljoen in 2007 naar € 2.021 miljoen in 2012, exclusief het macrokader ZBC's.
 • Het macrobudget voor medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren wordt jaarlijks geïndexeerd met de geldende loon en prijsbijstelling.
 • De NZa stelt op basis van het macrobudget een budgetplafond per instelling vast.
 • De medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren organiseren zich binnen het ziekenhuis in een collectief.
 • De specialist declareert via het ziekenhuis. Het ziekenhuis draagt de ontvangen declaraties volledig af aan het collectief tot het niveau van het toegekende budget. Het debiteurenrisico blijft bij de medisch specialisten.
 • Het collectief en raad van bestuur maken afspraken over de verdeelmaatstaven. Zonder deze afspraken is het niet mogelijk om via het ziekenhuis te declareren. Bij het verdeelmodel zal allereerst een vast-variabel verdeling worden toegepast en geldt een bandbreedte van 15 tot 25% voor het variabele deel. Indien geen afspraken tot stand komen geldt een verdeling van 80% vast en 20% variabel deel.

 

2. Wat vindt de Orde ervan?
Alles overziend is de OMS tevreden met het resultaat. Belangrijke punten zijn het behoud van de mogelijkheid om als vrij beroepsbeoefenaar het vak te kunnen uitoefenen en het behoud van de professionele autonomie.

3. Waarom komt er nu eerst een tijdelijke budgettering?
De minister wil uiteindelijk toe naar integrale prestatiebekostiging waarbinnen zorgaanbieders en zorgverzekeraars afspraken maken over prijzen, doelmatigheid en kwaliteit. Dit systeem moet in 2015 ingaan. Tot die tijd blijft er een budgetsysteem voor ziekenhuizen gelden en voor medisch specialisten wordt een budgetsysteem wederom ingevoerd. De reden dat er een budgettering wordt ingevoerd heeft te maken met het feit dat de afgelopen jaren zich diverse overschrijdingen hebben voorgedaan in het macrokader van medisch specialisten. Er is tussen VWS en de Orde verschil van mening over de hoogte van deze overschrijding en waar de rekening zou moeten worden neergelegd, maar de Orde ontkent niet dat er overschrijdingen zijn geweest. De Orde voelt zich ook verantwoordelijk voor een beheerste kostenontwikkeling in de curatieve zorg, mede gezien vergrijzing waarmee we in Nederland te maken hebben. Het tijdelijk terugkeren naar een vorm van budgettering is niet onze keuze, maar de Orde accepteert dit besluit van de minister.

4. Wat betekent dit concreet voor de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren?
Er is nu een macrokader voor medisch specialisten, maar de medisch specialisten zijn individueel niet gebudgetteerd. Overschrijdingen van het macrokader krijgen nu een vertaling in lagere tarieven. In 2012 krijgt het macrokader een doorvertaling naar het niveau van medisch specialisten.

5. Worden de voorgestelde wetswijzigingen nu wel of niet doorgevoerd?
De wetswijzigingen zullen wel worden doorgevoerd, maar zullen in het licht van de afspraken worden gewijzigd. De Orde heeft geen zicht op de wijzigingen.

6. Is het onderhandelingsresultaat nu een akkoord?
Het onderhandelingsresultaat is aan de leden van de OMS en NVZ - met een positief advies - ter goedkeuring voorgelegd. Het resultaat is door de achterbannen goedgekeurd. Het akkoord is nu een feit en zal uiterlijk 1 februari 2011 worden ondertekend.

7. Wanneer gaat het akkoord in werking treden?
Het akkoord gaat over de bekostiging vanaf 2012. Hiervoor zal nog veel uitgewerkt en geregeld moeten worden. Het akkoord geeft de hoofdlijn aan dat gehanteerd gaat worden bij de verdere uitwerking.

8. Wat gebeurt er met de DBC's?
De DBC's maken geen deel uit van het onderhandelingsresultaat. In de plannen van VWS zal per 2012 een nieuwe productstructuur worden ingevoerd. De DBC's worden dan vervangen door zorgproducten.

9. Wat betekent dit voor de Raad van Bestuur in een ziekenhuis?
Medisch specialisten zullen zich organiseren in een collectief. De raad van bestuur krijgt een gesprekspartner waarmee zaken gedaan kunnen worden. In sommige ziekenhuizen functioneert dit al naar behoren. Medisch specialisten en raden van bestuur hebben elkaar nodig om de patiëntenzorg optimaal te organiseren.

10. Levert dit nu ook de beoogde bezuinigingen op? Waarom?
Het gaat bij deze afspraak niet om bezuiniging, maar om het voorkomen dat er overschrijdingen op het macrokader gaan ontstaan. Ondanks de budgettering zullen zorgaanbieders zich maximaal inspannen om wachtlijsten te voorkomen, onder andere door het terugdringen van niet-noodzakelijke zorg en het terugdringen van de praktijkvariatie.

11. Waarom heeft dit zo lang geduurd?
Het was klaarblijkelijk nu het moment. Met de komst van de nieuwe minister en de nieuwe voorzitter van de OMS is er toch een ander situatie ontstaan. Partijen zijn weer om de tafel gaan zitten met de intentie om de problemen op te lossen. In de periode ervoor zaten we in een patstelling.

12. Betekent dit dat de juridische procedures niet meer nodig zijn?
De procedure met betrekking tot het vrij beroep wordt afgebroken.
De procedure inzake de tariefkortingen wordt doorgezet. Deze procedure heeft niets te maken met de afspraak vanaf 2012. De hoogte van het macrokader in 2012 wordt er niet door beïnvloed. We hebben nog steeds een probleem in 2011. We hebben nog steeds een verschil van mening over de deugdelijkheid van de onderbouwing van de overschrijding en de daarmee samenhangende tariefkortingen die oplopen tot meer dan 30 procent. De wijze waarop de kortingen neerslaan zorgt voor veel onrust onder onze leden.

13. Is de Orde nu tevreden?
De Orde is tevreden. De Orde hoopt met dit resultaat dat de rust zal weerkeren.

14. Gaan de medisch specialisten er nu in inkomen op achteruit?
Dat zou een uitkomst kunnen zijn. Met het omzetplafond per instelling wordt een overschrijding op het macrokader en de daaropvolgende kortingen, zoals in de afgelopen jaren is gebeurd, voorkomen. De totale omzet zal dus lager zijn dan in de jaren 2008 en 2009, maar hoger dan 2010 en 2011. Afhankelijk van de vaststelling van het omzetplafond per instelling en de verdeling van het budget onder maatschappen kan het voorkomen dat individuele maatschappen ten opzichte van eerdere jaren meer of minder omzetten en daarmee meer of minder inkomen genereren.

15. Is er nu kans op het ontstaan van wachtlijsten?
Elke strakkere vorm van budgettering sluit de vorming van wachtlijsten niet uit. Wel zullen zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich inspannen om de vorming van wachtlijsten te voorkomen cq te minimaliseren.

16. Heeft de actiedag op 7 oktober de totstandkoming van deze overeenkomst beïnvloed?
Dat weten we niet precies. Het heeft in ieder geval wel de politiek en burgers duidelijk gemaakt dat de medisch specialisten zich grote zorgen maakten over de plannen van oud-minister Klink.

17. Wat is de stemming binnen de Orde rond deze overeenkomst?
Het geheel overziend is het bestuur tevreden. Essentiële punten zijn:

 • De professionele autonomie verandert niet;
 • Det vrij beroep blijft behouden;
 • De hoogte van het vastgestelde macrokader in 2012;
 • Het honorariumbudget wordt volledig afgedragen aan het collectief.

 

18. Is de minister tevreden?
Dat kunt u aan de minister vragen.

19. Is de NZA tevreden?
Dan kunt u aan de NZa vragen.

20. Is deze uitkomst in lijn met wat Stichting Bezorgd wil?
Geen idee; dat zou u hen moeten vragen.

21. Heeft de komst van Frank de Grave deze overeenkomst versneld?
Het heeft er zeker aan bijgedragen.

Bron

Orde van Medisch Specialisten

Publicatiedatum

18 januari 2011
Laatste update: 7-11-2011