Home > Portal > Nieuwsoverzicht

Vervolg op onderhandelingsresultaat

Het vervolgtraject van het onderhandelingsresultaat dat door de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 17 januari 2011 is goedgekeurd, duurt langer dan verwacht. Dit komt onder andere doordat de NVZ vereniging van ziekenhuizen het onderhandelingsresultaat in haar ALV van 27 januari 2011 heeft aangehouden.

De leden van de NVZ waren weliswaar positief over het voorliggende onderhandelingsresultaat, maar wilden met de minister meerjarenafspraken maken op een aantal andere terreinen (o.a. hun transitiemodel en kapitaalslasten). Er vinden geen onderhandelingen tussen de minister en NVZ plaats die te maken hebben met de inhoud van het onderhandelingsresultaat.

De minister is momenteel in overleg over een overgangsmodel voor de ziekenhuizen tijdens de transitiefase (2012-2014). Ook spreekt zij met de zorgverzekeraars over hun rol bij het beheersen van de kosten. Zodra dat overleg is afgerond kan het akkoord door de betrokken partijen ondertekend worden en verder worden uitgewerkt.

Naast het lopende overleg met de NVZ speelt er nog een aantal andere zaken zoals:

  • Beleidsvisie minister
    De minister heeft op 26 januari 2011 haar beleidsvisie en beleidsvoornemens voor de komende jaren gepresenteerd. De minister wil het B-segment in 2012 verder uitbreiden en ruim baan geven aan omzetverschuivingen en mobiliteit in de sector. De Orde van Medisch Specialisten (OMS) onderschrijft het belang van dynamiek in de zorg. Wel maakt de OMS zich zorgen over de gelijkgerichtheid van het bekostigingssysteem van ziekenhuizen en medisch specialisten. Deze systemen waren de afgelopen jaren in het A-segment niet gelijkgericht. Medisch specialisten waren vanaf 2008 overgegaan op volledige prestatiebekostiging en ziekenhuizen zaten in belangrijke mate in een beheersmodel. Nu dreigt een omkering van systemen: de ziekenhuizen lijken over te gaan op prestatiebekostiging en medisch specialisten komen in een beheersmodel. Voor de OMS is het essentieel dat de bekostigingssystemen voor medisch specialisten en ziekenhuizen gelijkgericht zijn.

  • Consultatiedocument NZa
    In het consultatiedocument wordt de methodiek uiteengezet waarop NZa de honorariumcomponenten voor 2012 zal berekenen. Deze methodiek is gebaseerd op vele aannames en onbetrouwbare gegevensbronnen. Dit consultatiedocument is niet afgestemd met de OMS en loopt op onderdelen (onder andere de functie van het tarief) vooruit op een bestuurlijke discussie die nog niet is gevoerd. De functie van het nieuwe tarief is voor de OMS een cruciaal punt. De NZa stelt dat het tarief bepalend is voor de snelheid waarmee het budget wordt gevuld. De OMS gaat ervan uit dat afgesproken productie leidend is voor het al dan niet bereiken van het honorariumbudget en niet de tarieven waarvan volstrekt onduidelijk is of deze dekkend zijn. Het is in dit licht ook van cruciaal belang dat de systematiek voor medisch specialisten in grote mate gelijkgericht werkt met die van het ziekenhuis. Beide zaken zijn van invloed op de verdere uitwerking van het onderhandelingsresultaat. De OMS heeft de afgelopen periode veelvuldig overleg gehad met VWS en NZa, maar is op dit moment in afwachting van het overleg tussen VWS, ZN en NVZ. De OMS probeert maximale vaart te houden in het proces.

  • Model toelatingsovereenkomst (MTO)
    Vorig jaar heeft de OMS samen met de NVZ gewerkt aan een nieuwe model toelatingsovereenkomst (MTO). Dit proces is stil komen te staan door de opstelling van het ministerie van Financiën mede door het beheersingsmodel van Klink. De MTO is onderdeel geworden van het onderhandelingsresultaat. Verdere uitwerking vindt plaats na accordering van het onderhandelingsresultaat.

Bron

Orde van Medisch Specialisten

Publicatiedatum

24 februari 2011
Laatste update: 7-11-2011