Home > Portal > Nieuwsoverzicht

Zitting beroepsprocedure tariefskortingen

De beroepsprocedure tegen de kortingen voor medisch specialisten op de tarieven 2010 diende op donderdag 7 en vrijdag 8 april bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. De tariefskortingen in 2010 zijn door de NZa vastgesteld om te zorgdragen dat er geen overschrijdingen plaatsvinden.

De OMS is het niet eens met deze tariefskortingen en heeft goede gronden om aannemelijk te maken dat de overschrijding van het macrokader lager is. Ook zijn er goede argumenten die aantonen dat de wijze waarop deze overschrijding in kortingen is verwerkt niet juist en transparant is.
Voor de behandeling van de beroepschriften zijn twee dagen ingeruimd. Naast de OMS hebben tien wetenschappelijke verenigingen en Stichting Bezorgd beroep ingesteld. Deze zitting vond op 7 april plaats. Op 8 april diende in de ochtend de beroepsprocedure van twee maatschappen van het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein die de kortingen ook hebben aangevochten.

De zitting op 7 april is goed verlopen. De argumenten van de OMS (onterechte verlaging van het macrokader van 175 miljoen euro, de ondeugdelijkheid van de cijfers en met name het ontbreken van transparantie van de gebruikte gegevens, verhouding dienstverbanders – vrij beroepsbeoefenaren, de onrechtvaardigere uitkomst van de differentiatie en het niet ingaan op de voorgestelde herverdelingsstap van de OMS) zijn goed aan bod gekomen. De advocaat van de OMS heeft deze punten goed kunnen toelichten. Door de rechters zijn zeer kritische vragen gesteld aan de landsadvocaten en vertegenwoordigers van de NZa. Aan het eind van de dag is de zitting geschorst, zodat de OMS nog schriftelijk kan reageren (binnen een week) op de door de NZa pas tijdens de zitting gegeven uitvoerige reactie op vragen van de OMS inzake niet overlegde relevante gegevens door de NZa. De NZa mag op haar beurt daarop weer schriftelijk reageren, waarna de zitting gesloten zal worden. Gezien de complexiteit van de zaak, is geen datum van uitspraak gegeven. Het college gaf aan te streven naar een uitspraak voor de zomer (juli 2011).

Bron

Orde van Medisch Specialisten

Publicatiedatum

11 april 2011
Laatste update: 7-11-2011