Home > Portal > Nieuwsoverzicht

NZa stelt tarieven medisch specialisten 2012 vast

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de tarieven voor de medisch specialisten voor volgend jaar vastgesteld. Daarbij is een nieuwe methodiek gebruikt, waarbij de circa 2 miljard die in 2012 beschikbaar is voor de honoraria op basis van verdeelsleutels is verdeeld over de nieuwe DBC-zorgproducten.

In 2012 wordt het nieuwe declaratiesysteem voor ziekenhuizen, DOT (DBC's Op weg naar Transparantie) ingevoerd in de ziekenhuiszorg. Daarin gaat het huidige aantal diagnosebehandelingcombinaties (DBC's) van 30.000 naar 4.400 DBC-zorgproducten. In de nieuwe methodiek zijn de honorariumvergoedingen zo verdeeld over deze DBC-zorgproducten dat zij de werklast van de medisch specialisten weergeven. De methodiek en de verdeelsleutels voor de DBC-zorgproducten zijn in nauw overleg met specialisten, verzekeraars en ziekenhuizen tot stand gekomen.

De overgang naar DOT is één van de onderdelen van een heel pakket aan maatregelen in de ziekenhuissector om in 2012 de overstap naar prestatiebekostiging te maken. Ziekenhuizen krijgen dan niet meer jaarlijks een budget, maar worden betaald voor de zorgprestaties die zij leveren. De afgelopen maanden heeft de NZa de sector al geïnformeerd over de overgang naar prestatiebekostiging.

De NZa heeft daar deze week nog twee beleidsregels voor vastgesteld. In de beleidsregel bekostiging van de ziekenhuizen is het transitiemodel uitgewerkt, dat de komende twee jaar geldt voor de overgang naar prestatiebekostiging. In de beleidsregel beschikbaarheidsbijdragen stelt de NZa de vaste bijdragen vast voor functies die niet aan één patiënt toegerekend kunnen worden, voor bijvoorbeeld brandwondenzorg en donoruitnameteams.

Op korte termijn volgt ook nog de beleidsregel over het beheersmodel voor de honoraria van de medisch specialisten, nadat de NZa van de minister van VWS daarover een aanwijzing heeft ontvangen. Op 1 oktober stelt de NZa de omzetplafonds voor de ziekenhuizen en Zelfstandige Behandelcentra vast, voor de honoraria van de daar werkende vrijgevestigd specialisten.

Met deze beleidsregels en de honorariumtarieven van DOT biedt de NZa verzekeraars en instellingen duidelijkheid zodat zij tijdig de onderhandelingen over de inkoop van zorg in 2012 kunnen beginnen.

Bron

Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa)

Publicatiedatum

01 september 2011
Laatste update: 7-11-2011