Home > Portal > Nieuwsoverzicht

AMS en CAO Ziekenhuizen

Voor medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in algemene ziekenhuizen (AMS). De AMS maakt als hoofdstuk 16 deel uit van de Cao Ziekenhuizen, met dien verstande dat met de AMS een volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling wordt beoogd. Het professioneel statuut, het functieprofiel en het Document Medische Staf maken deel uit van de AMS.

Arbeidsvoorwaarden
De Cao Ziekenhuizen geldt voor medewerkers in algemene ziekenhuizen, revalidatie- en categorale instellingen. Op de medisch specialisten, werkzaam in de algemene ziekenhuizen, is de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS) van toepassing. Deze maakt onderdeel uit van de Cao Ziekenhuizen. Het geheel van de Cao Ziekenhuizen en de arbeidsovereenkomst geven de rechten en plichten van de werkgever en werknemer weer.

Rechtspositie
Medisch specialisten in dienstverband hebben een arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst is in Nederland een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever waarbij enerzijds de werknemer in dienst van de werkgever verplicht is om persoonlijk arbeid te verrichten en anderzijds de werkgever verplicht is voor deze arbeid loon aan de werknemer te betalen. De arbeidsovereenkomst is als een bijzondere overeenkomst wettelijk geregeld in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

AMS
Voor medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen geldt de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten in dienstverband (AMS). De AMS maakt deel uit van de Cao Ziekenhuizen, maar met de AMS wordt wel een volledige arbeidsvoorwaardelijke regeling wordt beoogd. Het professioneel statuut, het functieprofiel en het Document Medische Staf maken deel uit van de AMS.
>> Klik hier voor AMS 2008-2009
>> klik hier voor FAQ (veelgestelde vragen)

Aanpassingen
Sinds het ontstaan van de AMS in 2001 volgt de AMS automatisch de salaris- en premieontwikkeling uit de Cao Ziekenhuizen. In de Cao Ziekenhuizen 2011-2014 is opgenomen dat de huidige AMS nog één maal met de looptijd van de cao wordt verlengd. Daarna vervalt de doorvertaling van de cao-afspraken naar de AMS. Daarnaast is in de Cao Ziekenhuizen opgenomen dat tijdens de looptijd de NVZ vereniging van ziekenhuizen, LAD en OMS in overleg treden om de arbeidsvoorwaarden van de medisch specialisten in dienstverband van een nieuwe, toekomstbestendige vorm en inhoud te voorzien. Dit overleg is gestart in 2012. Via www.amsvernieuwing.nl houden OMS en LAD u op de hoogte van het verloop van dit overleg en willen wij u betrekken bij de voorbereidingen.

 • Salarisaanpassingen AMS 2011-2013
  De OMS en LAD zijn met de NVZ vereniging van ziekenhuizen overeengekomen dat de salarisaanpassing uit de Cao Ziekenhuizen 2011-2014 met terugwerkende kracht naar 1 juli 2011 wordt toegepast naar de AMS.Dit houdt in dat:
  • De salarisschalen en de salarissen per 1 juli 2011 worden verhoogd met 1,0%.
  • De salarisschalen en de salarissen per 1 oktober 2011 worden verhoogd met 0,25%.
  • In oktober 2011 een eenmalige uitkering van 0,3% van twaalf maal het in september geldende salaris wordt toegekend.
  • De salarisschalen en de salarissen per 1 juli 2012 worden verhoogd met 1,5%.
  • De salarisschalen en de salarissen per 1 juli 2013 worden verhoogd met 2,0%.

  Een aantal ziekenhuizen hebben de salarisverhoging die geldt vanaf 1 juli 2011 en/of de eenmalige uitkering reeds uitbetaald. De rest van de huizen zal naar verwachting eind november volgen.
  >> klik hier voor de AMS salaristabellen 2011-2013

 • Cao Ziekenhuizen 2011-2014
  De Cao Ziekenhuizen is van toepassing op medewerkers in algemene ziekenhuizen. Op de medisch specialisten, werkzaam in de algemene ziekenhuizen, is de AMS van toepassing. In de Cao Ziekenhuizen staat onder andere:
  • Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS)
  • Verplichtingen van werkgever en werknemer
  • Ziekte en arbeidsongeschiktheid
  • Faciliteiten (leden)werknemersorganisaties, beroepsvereniging en extra bevoegdheden ondernemingsraad

  >> klik hier voor CAO Ziekenhuizen 2011-2014

 

Achtergrondinformatie

 

FAQ

 1. Wat verandert er per 1 januari 2012 voor de medisch specialisten in dienstverband?
 2. In onze instelling bestaat een collectief van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. Moeten wij als medisch specialisten in dienstverband daarbij betrokken zijn?
 3. Welke rol spelen de zorgverzekeraars?
 4. Welke afspraken moeten raad van bestuur en medisch specialisten in dienstverband maken met de invoering van prestatiebekostiging?
 5. Hoe volgen wij als vakgroep de geleverde productie?
 6. Mijn raad van bestuur gaat nu RVE's (resultaatverantwoordelijke eenheden) instellen en verwijst daarbij naar de ontwikkelingen na 1 januari 2012.
 7. Kunnen wij als vakgroep nog uitbreiden?
 8. Kunnen wij alle patiënten blijven helpen?
 9. Kan ik blijven werken na mijn 65ste?

 

>>Terug naar FAQ

1. Wat verandert er per 1 januari 2012 voor de medisch specialisten in dienstverband?
Het beheersmodel dat per 1 januari 2012 geldt voor medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren heeft geen directe invloed op medisch specialisten werkzaam in dienstverband. Per 1 januari 2012 komt er echter ook een einde aan de functiegerichte budgettering van ziekenhuizen en wordt elk ziekenhuis volledig op basis van prestaties (op basis van DOT zorgproducten) bekostigd. Weliswaar met een tweejarig, gedeeltelijk vangnet op basis van functiegerichte budgettering. Deze wijziging kan effecten hebben op medisch specialisten in dienstverband bij een ziekenhuis. Het betreft dan universitaire ziekenhuizen, algemene ziekenhuizen en een aantal categorale instellingen, namelijk die binnen de sectoren radiotherapie, revalidatie, dialyse (, audiologie). De DOT honorariumomzet die een medisch specialist in dienstverband zal genereren voor zijn ziekenhuis is van groot belang voor de werkelijke omzet van het ziekenhuis en de dekking van de kosten van medisch specialisten in dienstverband. Waar de instelling meestal een – gedeeltelijke - budgetvergoeding ontving voor medisch specialisten in dienstverband moeten de kosten verbonden aan medisch specialisten in dienstverband straks volledig uit de DOT (honorarium)omzet worden betaald.

>>Terug naar FAQ

2. In onze instelling bestaat een collectief van medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. Moeten wij als medisch specialisten in dienstverband daarbij betrokken zijn?
Nee, het collectief behartigt de (financiële) belangen van de deelnemende medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren door onder andere afspraken te maken over splitsing van het omzetplafond, afspraken te maken over het variabel deel, afspraken te maken over het verdeelmodel. Het beheersmodel en daarmee het omzetplafond geldt alleen voor de medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren. Medisch specialisten in dienstverband maken dus geen onderdeel uit van het collectief. Via de Vereniging Medische Staf ligt een verbinding binnen de hele staf, daar waar het gaat om kwaliteit, medisch beleid en productiekader.

>>Terug naar FAQ


3. Welke rol spelen de zorgverzekeraars?
De zorgverzekeraars hebben de rol van zorginkoper. Zorgverzekeraars mogen selectief inkopen en streven naar concentratie danwel spreiding van zorg. Resultaat van selectief inkopen, concentratie en spreiding moet zijn dat de zorg een beperkte volumegroei kent en de kosten landelijk binnen het daarvoor gestelde macrokader blijven. De raad van bestuur van de instelling onderhandelt met de zorgverzekeraars over het volume en de prijs van prestaties. Het is van belang dat de staf - zowel dienstverband als vrij beroep - betrokken is bij de voorbereiding van deze onderhandelingen. De uitgangspunten moeten worden bepaald door een productiekader te bepalen. De staf moet ook deel uitmaken van de onderhandelingsdelegatie namens de instelling. De productieafspraken die de raad van bestuur maakt met de zorgverzekeraars worden vertaald in definitieve productieafspraken met vakgroepen en maatschappen.

>>Terug naar FAQ


4. Welke afspraken moeten raad van bestuur en medisch specialisten in dienstverband maken met de invoering van prestatiebekostiging?
Omdat het ziekenhuis alle kosten, waaronder de kosten verbonden aan medisch specialisten in dienstverband straks volledig uit de DOT (honorarium)omzet betaalt, moeten duidelijke afspraken worden gemaakt tussen raad van bestuur en medisch specialisten in dienstverband. Deze afspraken worden gemaakt op vakgroepniveau en gaan met name over productie. Hierbij spelen ontwikkelingen rond selectieve inkoop, concentratie en spreiding, maar ook de beperkte groeimogelijkheden een rol. De AMS biedt de ruimte om productieafspraken te maken. Ten aanzien van productieafspraken moet de formatie passend zijn.

>>Terug naar FAQ


5. Hoe volgen wij als vakgroep de geleverde productie?
Volledige registratie van geleverde productie is essentieel. Enerzijds om de geleverde productie ook daadwerkelijk te declareren (in de vorm van een DOT zorgproduct), anderzijds om inzicht te krijgen in werkelijke productie, kosten en opbrengsten. De werkelijke productie kan worden afgezet tegen de met de raad van bestuur overeengekomen en door zorgverzekeraars gecontracteerde productieafspraken. Bij het maken van productieafspraken is het goed om met de raad van bestuur overeen te komen op welke wijze inzicht wordt gegeven in geleverde productie, kosten, opbrengsten en verloop ten opzichte van de productieafspraken resp. begroting. En welke consequenties worden verbonden aan het niet halen of niet kunnen halen van de productieafspraken.

>>Terug naar FAQ


6. Mijn raad van bestuur gaat nu RVE's (resultaatverantwoordelijke eenheden) instellen en verwijst daarbij naar de ontwikkelingen na 1 januari 2012.
Zoals eerder aangegeven vindt er een wijziging in de bekostigingssystematiek plaats. Dat geeft meer ruimte om scherper de kosten en baten met elkaar te vergelijken. Dit betreft enerzijds de honorariumkosten en anderzijds de kosten verband houdende met de AMS-regeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om als vakgroep/individu productieafspraken te maken. Die productieafspraken moeten, meer dan in het verleden, passen bij de afspraak die met de zorgverzekeraars zijn gemaakt. Goede afspraken over de invoering van een RVE betekent dat sprake is van een betere monitoring van productie, kosten en baten. Deze monitoring is een randvoorwaarde voor het maken en goed kunnen naleven van productieafspraken.

>>Terug naar FAQ


7. Kunnen wij als vakgroep nog uitbreiden?
In het licht van prestatiebekostiging zal een ziekenhuis hierbij afwegen of voldoende productie kan worden gecontracteerd met zorgverzekeraars om uitbreiding van formatie te rechtvaardigen. En of de omzet die de vakgroep genereert / gaat genereren op z'n minst dekkend is voor de kosten van de productie inclusief de uitbreiding van de vakgroep.

>>Terug naar FAQ


8. Kunnen wij alle patiënten blijven helpen?
Jaarlijks wordt het macrokader zorg vastgesteld als maat voor de politiek-maatschappelijk aanvaardbare kosten voor de zorg. Voor zowel het macrokader instellingen (incl. medisch specialisten in dienstverband) als het macrokader medisch specialisten (vrij beroepsbeoefenaren) is afgesproken dat deze de komende jaren met 2,5% per jaar groeien. Dit is niet voldoende om de huidige volumegroei in de zorg volledig te accommoderen. In het hoofdlijnenakkoord van juni 2011 (voor instellingen) en het convenant (voor medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren) van mei 2011 zijn maatregelen afgesproken die instellingen, medisch specialisten en zorgverzekeraars nemen om de volumegroei te beteugelen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan selectieve inkoop, concentratie en spreiding van zorg , doelmatig voorschrijven en vermijden van onnodige zorg. Daarnaast onderhandelen zorgverzekeraars over volume en tarieven. Ook zet de minister van VWS instrumenten in om achteraf een eventuele overschrijding op de macrokaders voor medisch specialistische zorg te redresseren. Voor het macrokader instellingen geldt met ingang van 2012 het macrobeheersingsinstrument (MBI). Het MBI houdt in dat individuele instellingen een landelijke overschrijding op het macrokader moeten terugbetalen. De productieafspraken die het ziekenhuis maakt met de zorgverzekeraars zullen door deze ontwikkelingen meer dan eerder leidend zijn in de te leveren productie door medisch specialisten in dienstverband.

>>Terug naar FAQ


9. Kan ik blijven werken na mijn 65ste?
De discussie over het voortzetten van een dienstverband na 65 jaar wordt in Nederland al geruime tijd gevoerd. Enerzijds mogen van de overheid in een cao geen artikelen staan die uitgaan van leeftijdsdiscriminatie, anderzijds heeft de overheid bepaald dat als in een cao de leeftijdsgrens bij 65 jaar is gelegd, dit einde dienstverband moet betekenen. Ook met werkgevers wordt een lastige discussie op dit punt gevoerd. Soms is er bereidheid om van het cao bepaalde af te wijken, echter dan wenst men wel zelf te bepalen met welke werknemer afspraken worden gemaakt. Het besluit om de AOW-leeftijd straks op te hogen naar 67 jaar, kan een extra stimulans zijn om dit onderwerp weer op de AMS-agenda te plaatsen.

Laatste update: 1-11-2012